Stacks Image 275443

Getakärrs kyrkoruin Varberg


Getakärrs kyrkoruin som ibland också går under namnet Gamleby kyrkoruin är ruinerna av kyrkan i den medeltida staden Getakärr, som var en föregångare till dagens Varberg, och som låg någon kilometer nordost om fästningen.

Getakärrs kyrka är den äldsta kända kyrkobyggnaden i Varbergs församling och anlades troligen i slutet av 1200-talet.

Kyrkan användes fram till år 1578, då kung Fredrik II befallde att invånarna i Getakärr skulle flytta till Ny Varberg. Omkring 20 år senare revs kyrkan och murstenarna kom att användas i bygget av Varbergs fästning, Därefter låg ruinerna av kyrkan gömda under en kulle, innan de på 1930-talet blev föremål för en arkeologisk utgrävning.

Man har kunnat konstatera att Getakärrs kyrka var byggd i gråsten med murar som var upp till två meter tjocka. Ursprungligen var kyrkan 18 meter lång, men på 1300-talet utökades den till dubbla längden, och på 1400-talet tillkom en utbyggnad i norr, som tros ha fungerat som hegeandshus, alltså en medeltida sjukstuga, som dock förmodligen inte hade någon direkt ingång till kyrkorummet

Byggnaden bestod också av ett långhus med kor också av ett tornrum, ett kapell i söder och i norr, invid helgeandshuset en sakristia.
Dessutom fanns det i korets södra mur ett ossuarium, eller benhus, där man lade skelett som påträffades när man grävde nya gravar i och utanför kyrkan.

Vid utgrävningarna fann man skelett av 300 personer som blivit begravda under kyrkans golv. I gravarna fanns också ungefär 1 000 mynt av svensk och utländsk härkomst, som idag förvaras på Länsmuseet på fästningen. Bland andra arkeologiska fynd fanns bland annat en del av en dopfunt, samt tre sigill varav ett har tillhört Martini Bosön, den förste kände prästen i Varberg. Detta sigill är försett med en bild av helgonet Katarina av Alexandria.