Stacks Image 275449

Sankt Olofs kapellruin


Biskop Hans Brask lät i början av 1500-talet förteckna de nio medeltida kapell som funnits på Öland. Han kallade dem ”Capelle non curate”, alltså kapell utan egen präst

En av dessa kapell låg på en av de två öar som finns på nordspetsen av Öland, somspärrar av Grankullaviken. På den västra, Stora grundet, ligger numera fyren Långe Erik och på den östra, Storskär eller Lilla grundet, låg en gång Sankt Olofs kapell. Hamnen vid Grankullavik hade länge stor betydelse, och var en viktig angöringsplats för den äldre sjöfarten till och från Gotland.

Sannolikt har Sankt Olofs kapell uppförts som ett fiskekapell och närheten till hamnen antyder att den även byggts med tanke på alla de resande som passerade här.

På 1500-talet stod kapellet ännu under tak, men några vidare uppgifter om byggnaden finns inte, och troligen övergavs kapellet redan då på 1500-talet för att förfalla, eftersom det inte finns med på några kartor från 1600-talet.
Man ska dock fortfarande i början av 1800-talet kunde se spår av kyrkogården.

Troligen tog man sten från kapellruinen när man byggde fyren i mitten av 1800-talet, och idag återstår endast en övertorvad kulle. Eftersom kapellet inte har grävts ut kan man inte säga något om ålder eller utseende.

Det finns sedan mitten av 1970-talet ett nytt Sankt Olofs kapell i Byxelkrok en dryg halvmil sydväst om platsen för det gamla kapellet.