Stacks Image 247432

Oppmanna kyrka

Huvuddelen av den nuvarande kyrkan byggdes i mitten av 1800-talet efter ritning av kapten Sallberg vid Ingenjörskåren i Kristianstad. Utrymmet bakom altarväggen som nu användes som sakristia är dock en kvarvarande del av den ursprungliga 1100-talskyrkan på platsen.
Den östligaste halvrunda delen av medeltidskyrkan - absiden - har i sitt valv en målning från 1200-talet, som dock till stora delar är förstörd. Man kan ändå se att den har föreställt Kristus på den himmelska tronen. Koret har ett kryssvalv från 1400-talet utan målningar.

I den båge som skiljer kyrkan från sakristian och som var triumfbågen i den medeltida kyrkan, finns mittpartiet av ett altarskåp är från omkring 1500 med skulpturer föreställande Jungfru Maria med Jesusbarnet, Johannes Döparen och ett helgon.

Dopfunten är troligen från slutet av 1100-talet, och har en vacker utsmyckning med bilder ur Jesu barndomshistoria alltifrån bebådelsen till och med flykten till Egypten. Den står nu i den norra korsarmen, som uppfördes 1805 som en utvidgning av medeltidskyrkan och sedan infogades i den nya kyrkan 1856. Sedan en restaurering år 1932 utgör denna del av kyrkan ett dopkapell.

Centrum på altaruppsatsen från 1652 utgörs av en tavla föreställande Kristi instiftelse av nattvarden, och däröver finns en mindre målning, som visar Jesus som Smärtornas Konung.

Den stora väggmålningen över det nuvarande högaltaret är en al frescomålning, som utfördes år 1955 av Bertil Landelius. I de nedre fälten ser man till vänster en bild av de vise männens hyllning av Jesusbarnet och till höger en framställning av hur Jesus uppväckte änkans son i Nain. Den övre avdelningens bilder föreställer från vänster: instiftandet av nattvarden, Jesus bär korset, Kristi uppståndelse, Jesus och de två lärjungarna i Emmaus samt den Helige Andes utgjutande över apostlarna.

Det fristående altaret, byggt med grå granit år 1969, smyckas av ett altarbrun ritat av Bertil Landelius och vävt av Elisabet Holmer i Vånga.

Predikstolen härstammar från slutet av 1500-talet och har endast blomsterornament i de olika fälten.

Kyrkan har en ganska fullständig serie av porträtt eller minnestavlor över alla församlingens kyrkoherdar ända från 1600-talet. De är placerade i olika delar av kyrkan eller i sakristian. Dessutom finns två tavlor i södra korsarmen med Series pastorum, alltså förteckning över alla kända kyrkoherdar i församlingen.

Den äldsta av ljuskronorna är från 1737, en annan är en kopia av denna, medan de övriga är från 1900-talet. Bland dessa märkes en träkrona i sakristian, som tillverkades år 1932 av fabrikör Per Moberg, Arkelstorp.

I väntrummet under orgelläktarens södra del finnes ett skåp från 1700-talet, över vilket hänger två karolinska officersvärjor. Dessa har troligen tillhört kornetterna Jonas Ahnfelt och Carl Palm, som båda bodde i Oppmanna församling under 1700-talet. I väntrummet finnes vidare ett väl bevarat exemplar av Karl XII s bibel samt ett par kopior av teckningar, utförda av Carl Georg Brunius, vilka visar kyrkans utseende år 1848, alltså före den stora ombyggnaden.

Två klockor hänger i kyrktornet, den ena från 1521, den andra från 1904 (en omgjutning av en 1700-takklocka). Den äldre av dem, Mariaklockan, bär en inskrift på latin som i översättning lyder: "Var hälsad, Himlarnas Drottning, Moder till Änglarnas Konung”.