Stacks Image 257300

Eljaröds kyrka

Kyrkan är mycket gammal, och kanske fanns det tidigare en träkyrka på samma plats. När tegelkyrkan som helgades åt Sankta Gertrud, en gång byggdes på en grund av gråsten, bestod den endast av ett långhus och ett kor som slutade vid altaret. Och även om tegelväggarna idag döljs av vit puts räknas Eljaröds kyrka som en av de få bevarade medeltida tegelkyrkorna i Skåne.
Gertrud var abbedissa i ett benediktinkloster i nuvarande Belgien på 600-talet. Det berättas att hon ägnade stor del av sitt liv åt att hjälpa behövande, fattiga, änkor, fångar, pilgrimer och andra vägfarare, och hon är också bland annat pilgrimernas skyddshelgon. Just Eljaröds kyrka var viloställe för pilgrimer på väg till den stora vallfartskyrkan Sankt Olof.

En träskulptur, madonnan med spiran från 1200-talets andra hälft förvarades en tid på Lunds universitets historiska museum, men återbördades till kyrkan i mitten av 1960-talet. Fortfarande finns dock en annan madonnabild, den tronande madonnan, liksom en biskopsbild tillhörande Eljaröds kyrka i förvar i Lund.

Kyrkan har under årens lopp byggts till och restaurerats flera gånger. På 1400-talet slogs valv i kyrkorummet, men de målningar som då smyckade valven överkalkats under 1700-talet. Fragment av dessa återfanns för inte så många år sedan, men var i så dåligt skick att de åter kalkades över.
I slutet av medeltiden fick kyrkan ett vapenhus samtidigt som tornet restes.
Det nuvarande tornet tillkom dock på 1870-talet, och ritades arkitekt Johan Fredrik Åbom vid Överintendentsämbetet. Tornet försågs med fönster och en portal var över man placerade ett runt fönster med en sexuddig stjärna i.

Den rikt dekorerade altaruppsatsen är från slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet. Men delar av uppsatsen är från 1700-talet.
Även predikstolen är från tiden mellan 1500 och 1600-tal.

Kyrkans dopfunt i granit som är från 1200-talet tillskrivs Färlövsmästaren, eftersom den har likhet med dopfunten i Färlövs kyrka.

Över triumfbågen mellan långhus och kor hänger kyrkans triumfkrucifix som också är från 1200-talet. Både Kristusfiguren och korset är skurna i ek. Triumfkrucifixet är skapat i övergångstiden mellan den romanska och den gotiska stiltraditionen. Den romanska tidens triumfkrucifix avbildade den triumferande Kristus, krönt med krona och med ett ansiktet som är lugnt. De gotiska triumfkrucifixen från 1300-talet och framåt visar en tärd och lidande Kristus.

På 1880-talet rev man ut den äldre bänkinredningen från 1700-talet, men behöll de dekorerade dörrspeglarna utförda av dekormålaren Torsten Wennerberg från Kristianstad.
På två av fyllningarna är initialerna A. M. B. och J. B. målade samt två vapensköldar och texten ANNO 1724. Jochum Beck och Anna Maria Hansdotter Esbjörn gifte sig i Eljaröds kyrka 1724 och till minne av vigseln skall Beck ha bekostat restaurering av altare, predikstol och bänkar.

Dekormålaren Torsten Wennerberg har som skapade dekoren på dörrspeglarna har även skapat de målningar i rokoko-stil som finns på framsidan av läktaren där en tidigare orgel fanns placerad. Kyrkans första orgel byggdes 1895, men när man 1929 införskaffade en ny större orgel fick man sänka golvet på läktaren. Denna blev i sin tur ersatt 1972 av en ny mekanisk orgel som åter i sin tur ersattes i samband med en renovering 2008 med en kororgel.

I tornet hänger en enda storklocka som är tillverkat av malm.