Stacks Image 281571

Karls kyrkoruin

Kyrkan byggdes under 1200-talets andra hälft och står första gången omtalad 1287 som ”Karlungskirkia”, och var enligt traditionen tillägnad Sankt Karlung, Roslagens skyddshelgon.

Efter att tornets överdel rasat någon gång på 1500- eller 1600-talet fick tornet därefter förfalla.
Kyrkan var dock i bruk fram till 1796, men då Söderby socken uppgick i Söderby-Karls socken övergavs kyrkan helt. Koret rasade på 1860-talet och på 1880-talet revs långhuset på grund av rasrisk.
I mitten av 1930-talet frilades ruinen från vegetation och restaurerades genom Riksantikvarieämbetet.

Nu återstår endast de förfallna murarna och en liten klockstapel ringer ibland samman till friluftsgudstjänster.

I ruinens sydvästra hörn finns dold under ett trälock en djup brunn. Det är den heliga källan som en gång under tidig medeltid användes för dop, eller för dricka ur för bot och bättring. Enligt en gammal sägen fanns under tidig medeltid också ett kapell på samma plats.

Här ska ha funnits ett silverskrin innehållande helgonet Sankt Karlungs ben, och därför vallfärdade tusentals människor hit under medeltiden för att offra till och tillbedja helgonets skrin. Sankt Karlung gick också under namnet Karlung av Roslagen, och var en kristen upplänning, som troligen levde på 1200-talet innan han led martyrdöden och blev helgon. Man kan anta att han var en munk som försökte sprida den kristna läran i trakten.

I ruinen har arkeologer funnit ett pilgrimsmärke föreställande den heliga Birgitta.

Foten till en gotländsk dopfunt från senare delen av 1200-talet finns nu bevarad i Söderby-Karls kyrka, och ett sakramentsskåp från 1400-talet samt en liten rest av ett altarskåp förvaras på Nordiska museet.
På en äng vid Aspsund, öster om den nuvarande mangårdsbyggnaden har man påträffat en kyrkklocka som möjligen är från 1100-talet, men det är osäkert om den har hört till kyrkan.

Vid kyrkoruinen finns några fragment av en runsten i sandsten. Stenen som av arkeologerna har benämningen U 583 står dock inte på sin ursprungliga plats, utan har blivit hitflyttad.