Stacks Image 281853

Vassunda kyrka

De äldsta delarna av Vassunda kyrka är sannolikt från 1200-talet, men troligen fanns här en föregångare redan 100 år tidigare.
Kyrkan har förändrats i takt med tiden. Under 1300-talet förlängdes kyrkan österut och blev en salkyrka med sakristia, och i början av 1400-talet byggdes ett torn som försågs med en hög spira, samt ett vapenhus som senare revs.
Under mitten av samma århundrade slogs också tegelvalv i kyrkan som sedan försågs med kalkmålningar.
Efter detta skedde inte några större förändringar på 200 år.

Det tresidiga koret byggdes i slutet av 1600-talet, men kyrkan drabbades vid ungefär samma tid av en brand som sannolikt förstörde tornspiran. Denna ersattes då med en enkel tornhuv som sedan fanns kvar under hela 1700-talet.

I början av 1800-talet påbörjades den senaste större ombyggnaden av kyrkan, som leddes av arkitekt Anders Andersson Sundström, och bland annat fick då tornet sin nuvarande utformning.
Kyrkklockorna flyttades in i tornet från en fristående klockstapel och man tog bland annat en portal i tornets västsida. Med detta blev tornets nedervåning vapenhus och huvudingång. De medeltida valven togs bort och ersattes med ett trävalv som putsades.
Man förlängde sakristian norrut och genom att hugga upp muren och montera en trappa placerades uppgången till predikstolen direkt i sakristian. Nya fönster togs upp och de gamla förstorades.

I mitten av 1950-talet renoverades interiören, och bland annat konserverades då inventarierna från 1700-talet och färgsättningen i kyrkan anpassades till hur kyrkan såg ut i äldre tider.

Altaruppsatsen tillverkades av bildhuggaren Magnus Granlund, som förmodligen hade den dåvarande altaruppsatsen i Uppsala domkyrka som förebild, som som skapades av Burchard Precht.
Denna uppsats finns nu att beskåda i Gustav Vasa kyrka i Stockholm. Nedanför krucifixet finns en relief som framställer nattvardens instiftande, flankerade av två allegoriska kvinnofigurer. Till vänster Hoppet med ett ankare och till höger Tron med ett kors.

Predikstolen som anses vara en etterlikning av predikstolen i Stockholms Storkyrka byggdes 1716 av bildhuggaren Joachim Lutken Schvager i Stockholm. Timglaset i rokoko införskaffades 1757.

En medeltida ljuskrona i mässing hänger mitt i kyrkan. Och någon gång före år 1638 skänkte innehavaren av Åla gård en ljuskrona som hänger mittemot predikstolen. Ytterligare en ljuskrona i mässing skänktes till kyrkan av Anders Öhrman 1728.

I koret står en dopfunt av öländsk kalksten huggen under första halvan av 1950-talet, och i vapenhuset står foten till en medeltida dopfunt på vilken ett solur från 1728 är placerat.

I en inramad monter som hänger på södra väggen i koret, ovanför dopfunten finns ett antependium, alltså ett tyg som ska täcka framsidan på altaret, och som skänktes till kyrkan år 1742 av släkterna Oxenstierna och Fleming.

Över ingången till sakristian hänger ett epitafium av trä över en okänd präst från början eller mitten av 1600-talet. Epitafiet har en målning av en prästfamilj som knäfaller framför Kristus.

I sakristian finns fragment av en processionsfana från 1490-talet, broderat med guld, silver och silke föreställande Sankt Göran och draken, och som möjligen kan komma från kyrkomålaren Albertus Pictors verkstad.

1851 fick kyrkan sin nuvarande orgel som byggdes av Pehr Hedström från Lagga, och som restaurerades och tillbyggdes 1912. 1965 restaurerades åter orgeln, denna gång av av Åkerman & Lund. Sin första orgeln fick Vassunda kyrka redan på 1600-talet.

Ett triumfkrucifix från 1300-talet förvaras på Statens Historiska Museum. Församlingen begärde på 1950-talet att återfå detta som en deposition, men fick avslag.

Söder om kyrkan finns en vitputsad stiglucka. Det fanns även en liknande stiglucka i väster men denna revs i början av 1800-talet.