Stacks Image 288870

Ulricehamns kyrka

Ulricehamns kyrka uppfördes troligen på 1300-talet. Detta vet man eftersom man under en renovering i slutet av 1800-talet hittade ett antal mynt som låg gömda under korgolvet, mynt som förmodligen lades dit när kyrkan byggde. Kyrkobyggnaden var då tornlös och utan valv. Sedan har kyrkan byggts till och förändrats under århundradena. 

Den första utökningen gjordes 1660 då kyrkan fick ett vapenhus, som dock revs vid ett senare tillfälle. Även tillbyggnaden åt öster är från slutet av samma århundrade. Redan drygt 20 år tidigare hade kyrkan fått en altartavla från Göteborg.
Gravkoret från början av 1700-talet var ursprungligen tänkt att också tjäna som sakristia, men är förrum till kyrkan, samtidigt som det försetts med bänkplatser. 

Den ursprungligen tornlösa byggnaden fick sitt torn i mitten av 1700-talet, samtidigt som långhuset förlängdes åt väster. Bygget bekostades till stor del av ett lotteri, vars initiativtagare var rådmannen Johan Stenström. För ledningen av arbetet hade man kallat in Malmö-byggmästare Lorentz Knatt. På 1790-talet byggdes den lilla sakristian på kyrkans norra sida.

Vid en restaurering i mitten av 1930-talet tog man fram de medeltida målade slingorna ovanför dörren till sakristian. Och 1942 tog man även fram de gamla målningarna på läktarbröstet, som är infogade i medaljonger och med årtalet 1713.

Korfönstren försågs 1927 med glasmålningar skapade av konstnären Yngve Lundström.

Takmålningarna utfördes under 1680-talet av den lokale kyrkomålaren Anders Falck. På sydsidan, strax framför läktaren, har han skildrat berättelsen om Kain och Abel. och åt norr ser man himmel och domsänglar.

I den västra delen av taket som är av senare datum, har målningarna utförts av, som det står: "målaren mäster Wikström här i staden".

Altaruppsättningen liksom predikstolen i barockstil utfördes 1717 av rådmannen och bildhuggaren Hans Christoffer Datan, som enligt anteckningar var "tysk till nationen".

Den äldsta av de tre ljuskronorna är den lilla kronan i mittgången, som är från 1627 och av belgiskt ursprung. Den stora kronan i barockstil som hänger närmast altaret är från 1687. Den mellanstora kronan som hänger närmast utgången är daterad till 1759 och utförd i sen barockstil.

Man har behållit den gamla orgelfasaden från 1740-talet, men orgeln är byggd 1970 av orgelbyggare Mårtensson i Lund.

De tre klockorna som hänger i tornets tillkom så sent som 1929.
De ersatte då tre äldre klockor; den ena hänger i stadsparken, den andra såldes till Böne kyrka och den tredje flyttades till Vists kyrka, där den fungerar som lillklocka.